Launching iPhone App – Do I need separate names for the App and the Landing Page/website or can I use the same name? [closed]

I am launching a iPhone App. Do I need two separate domain names for the app and the landing page website or can I use the same name for both. The website will solely be used to advertise the app information.

1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *