Random question: Is there a way to configure DNS settings (like uhhh google domains or nginx or something) to route to a different web application based on time of day?

1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *